I. Bendrosios nuostatos

1. Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato mėgėjų žvejybos objektus, įrankius, būdus, režimą, mėgėjų žvejybos organizavimo tvarką, reglamentuoja kitą su mėgėjų žvejyba vidaus vandenyse susijusią veiklą.
2. Taisyklės netaikomos mėgėjų žvejybai Baltijos jūroje, privačiuose tvenkiniuose ir kūdrose. Mėgėjų žvejybai kituose privačiuose vandens telkiniuose Taisyklės taikomos tiek, kiek nurodyta Žvejybos privačiuose bei bendrąja daline valstybės ir fizinių ar juridinių asmenų nuosavybės teise priklausančiuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. D1-771 (Žin., 2012, Nr. 113-5748).
3. Vykdant limituotą žvejybą Taisyklės taikomos tiek, kiek tai nurodyta limituotą žvejybą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Saugomose teritorijose mėgėjų žvejybą reglamentuoja ir šių teritorijų nuostatai, individualūs apsaugos reglamentai ir tvarkymo planai.

II. sąvokos

4. Taisyklėse naudojamos sąvokos:
4.1. bučiukas vėžiams gaudyti – ne ilgesnė kaip 100 cm ir ne platesnė kaip 50 cm gaudyklė;
4.2. viena žvejyba – mėgėjų žvejyba ar limituota žvejyba nuo asmens atvykimo į žvejybą iki žvejybos pabaigos;
4.3. žvejo mėgėjo bilietas – mėgėjų žvejybos leidimas, kuriuo fiziniam asmeniui suteikiama teisė žvejoti valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, kurie nenaudojami kaip žvejybos plotai ir kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama pagal mėgėjų žvejybą reglamentuojančius teisės aktus ir tokiai žvejybai nereikalinga žvejo mėgėjo kortelė;
4.4. žvejo mėgėjo kortelė – mėgėjų žvejybos leidimas, kuriuo suteikiama teisė žvejoti jame nurodytame valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje, kuriame vykdoma limituota žvejyba.
5. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatyme (Žin., 2004, Nr. 118-4395; 2012, Nr. 108-5463), Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme (Žin., 2000, Nr. 56-1648; 2004, Nr. 73-2527) ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

III. MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS REŽIMAS

6. Vienu metu galima naudoti ne daugiau kaip 5 bučiukus ar samtelius vėžiams gaudyti ir 4 kitus mėgėjų žvejybos įrankius. Bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 6 vienetų, išskyrus stintų žvejybą nuo ledo, kur bendras kabliukų skaičius gali būti 12 vienetų. Dvišakis ar trišakis kabliukas laikomas vienu. Rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymui bučiukų ir samtelių kiekis neribojamas, šiuos vėžius taip pat leidžiama gaudyti rankomis ir graibštais, tačiau tokios žvejybos metu visi sugauti plačiažnypliai ir siauražnypliai vėžiai turi būti nedelsiant paleisti į tą patį vandens telkinį.
7. Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti 1 šamą, ne daugiau kaip 3 vienetus margųjų upėtakių, ungurių, salačių, kiršlių ar ūsorių, ne daugiau kaip 5 vienetus vėgėlių, sterkų, lydekų, šapalų, meknių (bendras šiame punkte nurodytų žuvų kiekis negali viršyti 5 vienetų), ne daugiau kaip 50 vienetų vėžių (išskyrus rainuotuosius ir žymėtuosius vėžius, kurių sugavimo kiekis ir dydis neribojamas). Vienos žvejybos metu sugautų, šiame punkte nenurodytų leidžiamų gaudyti, žuvų bendras svoris negali viršyti 5 kg, o Kuršių mariose 7 kg, neskaitant paskutinės sugautos žuvies svorio ir išskyrus atvejus, kai vienos žuvies svoris didesnis už šiame punkte nustatytą normą. Į laimikį neįskaitomos žuvys, įrašytos į Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 (Žin., 2004, Nr. 130-4677; 2009, Nr. 135-5904; 2012, Nr. 76-3953) (toliau – Invazinių rūšių sąrašas), ir žuvys, kurios sugautos gyvybingos nedelsiant paleidžiamos atgal į vandens telkinį.
8. Leidžiama gaudyti masalui žuveles ir uodo trūklio lervas vienu tinkliniu samteliu masalui gaudyti, kurio skersmuo ne didesnis kaip 1 metras, tinklo akutės ne didesnės kaip 10 mm. Vienos žvejybos metu vienam žvejui leidžiama sugauti ne daugiau kaip 30 vienetų karosų, kuojų, ešerių ir kitų rūšių žuvų jauniklių, išskyrus plėšriąsias žuvis, Taisyklių 12.1–12.3 punktuose išvardintas žuvis, į Globojamų žuvų ir vėžių rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 84 (Žin., 1999, Nr. 33970), įrašytas žuvis.
9. Mėgėjų žvejybos varžybų metu gali būti nesilaikoma Taisyklių 7 punkte nurodytų apribojimų ir 11.1 punkte nustatyto draudimo, gavus suderinimą raštu iš:
9.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – regiono aplinkos apsaugos departamentas), kurio administruojamoje teritorijoje yra vandens telkinys – valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą;
9.2. žvejybos ploto naudotojo – valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą. Žvejybos ploto naudotojas žvejybos sąlygas turi suderinti su atitinkamu regiono aplinkos apsaugos departamentu;
9.3. valstybinio parko direkcijos (papildomai), jeigu vandens telkinys yra valstybinio parko teritorijoje.
10. Draudžiama veikla:
10.1. žvejoti naudojant elektros energiją, nuodingąsias ar sprogstamąsias medžiagas, šaunamuosius ar pneumatinius ginklus (išskyrus povandeninės žūklės šautuvus), akvalangus bei kitus autonominius kvėpavimo prietaisus, žvejoti duriamuoju, užkabinamuoju (kai žuvis sugaunama kabliuku ar kabliu už bet kurios kūno dalies, išskyrus galvą), smogiamuoju būdu ar naudojant ne mėgėjų žvejybos įrankius (toliau – draudžiami žvejybos būdai);
10.2. laikyti ar gabenti žeberklus, ūdas ir ne mėgėjų žvejybos įrankius (toliau – draudžiami žvejybos įrankiai), išskyrus atvejus, kai šie įrankiai teisės aktų nustatyta tvarka naudojami verslinei ar specialiajai žvejybai;
10.3. išimti iš vandens telkinių ūdas, tinklinius ne mėgėjų žvejybos įrankius ir žuvis iš jų. Asmenys, pastebėję vandens telkinyje nepažymėtus, kaip nustatyta Žvejybos įrankių ženklinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. D1-383 (Žin., 2005, Nr. 96-3609) (toliau – Žvejybos įrankių ženklinimo taisyklės), draudžiamus žvejybos įrankius, neišimdami jų iš vandens, praneša apie tai aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams;
10.4. naudoti masalui gyvūnus, įrašytus į Invazinių rūšių sąrašą;
10.5. vykdyti povandeninę žūklę tamsiuoju paros metu – nuo saulės laidos iki patekėjimo, vykdyti povandeninę žūklę neturint žūklės vietoje ryškiai matomo plūduro, naudoti povandeninei žūklei strėles, kurių antgalis platesnis kaip 10 cm, šaudyti žuvis povandeninei žūklei skirtais šautuvais iš valties, braidant ar vaikštant pakrantėmis;
10.6. būti vandens telkiniuose ar arčiau kaip 25 m nuo jų su mėgėjų žvejybos įrankiais, jei tuose vandens telkiniuose žvejyba draudžiama ar tuo metu draudžiama, taip pat būti su povandeninei žūklei skirtais šautuvais vandens telkiniuose ar arčiau kaip 25 m nuo jų, jei tuose vandens telkiniuose povandeninė žūklė neleidžiama.
11. Draudžiama žvejoti:
11.1. be mėgėjų žvejybos leidimo, suteikiančio teisę žvejoti tame vandens telkinyje, išskyrus asmenis, turinčius nemokamą žvejybos teisę, taip pat liepos 6 d. ir rugpjūčio 15 d., kai visuose valstybiniuose vandens telkiniuose, kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama ir kuriuose neorganizuota limituota žvejyba; Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose, kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama, visi asmenys turi teisę žvejoti nemokamai;
11.2. draudžiamais žvejybos įrankiais ar būdais;
11.3. naudojant prie mėgėjų žvejybos įrankių pritvirtintas ilgesnes kaip 20 cm gumas;
11.4. plačiažnyplius ir siauražnyplius vėžius kitais žvejybos įrankiais arbūdais, nei bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti;
11.5. kiršlius, marguosius upėtakius, šlakius, lašišas natūralios kilmės masalais;
11.6. arčiau kaip 50 m atstumu nuo Žvejybos įrankių ženklinimo taisyklėmis nustatyta tvarka pažymėtų tinklinių ne mėgėjų žvejybos įrankių;
11.7. žuvų praplaukimo takuose (specialiuose įrenginiuose žuvims migruoti per užtvanką) ir arčiau kaip 100 m žemiau tvenkinių vandens nuleistuvų (užtvankų);
11.8. ant ledo, neturint priemonių, kurių pagalba būtų galimybės išlipti ant ledo įlūžus – dviejų sujungtų lanksčia jungtimi smaigų;
11.9. nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. 400 m zonoje apie Dabintos pusiasalį Kauno mariose;
11.10. nuo sausio 1 d. iki balandžio 20 d. naudojant masalui žuvelę (šis draudimas netaikomas žūklei Kuršių mariose, taip pat žvejojant žuvelės gabalėliu);
11.11. nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d. Nemuno upėje nuo Gėgės upės žiočių iki Jurbarko tilto ir Nevėžio upėje nuo žiočių iki Babtų tilto tamsiuoju paros metu nuo saulės laidos iki patekėjimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje);
11.12. ištisus metus Taisyklių 1 priede išvardintuose vandens telkiniuose;
11.13. nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. Taisyklių 2 priede išvardintose upėse, išskyrus rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymą bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti;
11.14. nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. be žvejo mėgėjo kortelių ar neturint nemokamos žvejybos teisės Taisyklių 3 priede nurodytuose upių ruožuose, išskyrus rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymą bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti;
11.15. nuo spalio 16 d. iki gruodžio 31 d. Taisyklių 4 priede nurodytuose upių ruožuose, išskyrus rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymą bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti.
12. Draudžiama gaudyti:
12.1. šių rūšių žuvis:
12.1.1. skersnukius (Chondrostoma nasus);
12.1.2. vijūnus (Misgurnus fossilis);
12.1.3. jūrines nėges (Petromyzon marinus);
12.1.4. mažąsias nėges (Lampetra planeri) ir jų vingilius;
12.1.5. Aštriašnipius eršketus (Acipenser oxyrinchus);
12.1.6. kitus vandenyje gyvenančius, į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 (Žin., 2003, Nr. 100-4506; 2007, Nr. 36-1331; 2010, Nr. 20-949; 2011, Nr. 53-2567), įrašytus gyvūnus, jei jų žvejybai neišduotos žvejo mėgėjo kortelės;
12.2. be žvejo mėgėjo kortelių šias žuvis:
12.2.1. lašišas (Salmo salar);
12.2.2. šlakius (Salmo trutta trutta);
12.2.3. sykus (Coregonus lavaretus);
12.2.4. upines nėges (Lampetra fluviatilis);
12.3. mažesnes nei šių dydžių (žuvys matuojamos nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo, vėžiai – nuo galvos smaigalio pradžios iki ištiestos uodegos plokštelės galo):
12.3.1. lašišas (Salmo salar) 65 cm;
12.3.2. šamus (Silurus glanis) 75 cm;
12.3.3. šlakius (Salmo trutta trutta) 65 cm;
12.3.4. salačius (Aspius aspius) 52 cm;
12.3.5. vėgėles (Lota lota) 49 cm Kuršių mariose, 40 cm – kituose telkiniuose;
12.3.6. ūsorius (Barbus barbus) 47 cm;
12.3.7. sterkus (Sander lucioperca) 46 cm;
12.3.8. lydekas (Esox lucius) 45 cm;
12.3.9. kiršlius (Thymallus thymallus) 29 cm;
12.3.10. marguosius upėtakius (Salmo trutta fario) 30 cm;
12.3.11. žiobrius (Vimba vimba) 28 cm;
12.3.12. šapalus (Leuciscus cephalus) 25 cm;
12.3.13. meknes (Leuciscus idus) 28 cm;
12.3.14. lynus (Tinca tinca) 25 cm;
12.3.15. karpius (Cyprinus carpio) 30 cm;
12.3.16. Baltuosius amūrus (Ctenopharyngodon idella) 30 cm;
12.3.17. Marguosius plačiakakčius (Artistichtys nobilis) 30 cm;
12.3.18. plačiažnyplius vėžius (Astacus astacus) 10 cm;
12.3.19. siauražnyplius vėžius (Astacus leptodactylus) 10 cm.
12.4. nurodytais laikotarpiais šias žuvis ir vėžius:
12.4.1. lydekas (Esox lucius) nuo vasario 1 d. iki balandžio 20 d.;
12.4.2. sterkus (Sander lucioperca) nuo kovo 1 d. iki gegužės 20 d.;
12.4.3. salačius (Aspius aspius) nuo balandžio 1 d. iki gegužės 15 d.;
12.4.4. kiršlius (Thymallus thymallus) nuo kovo 1 d. iki gegužės 15 d.;
12.4.5. marguosius upėtakius (Salmo trutta fario) nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;
12.4.6. sykus (Coregonus lavaretus) nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;
12.4.7. vėgėles (Lota lota) nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d.;
12.4.8. žiobrius (Vimba vimba) nuo gegužės 15 d. iki birželio 15 d.;
12.4.9. plačiažnyplius ir siauražnyplius vėžius nuo spalio 15 d. iki liepos 15 d;
12.4.10. karšius (Abramis brama) nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose.
13. Pagautos žuvys ir vėžiai, mažesni negu nustatyta 12 punkte, ir žuvys, kurias draudžiama gaudyti ar tuo metu draudžiama gaudyti, turi būti tuoj pat paleidžiamos atgal į tą patį vandens telkinį.
14. Visi 11 ir 12 punktuose nurodyti draudimai galioja ir pirmąją, ir paskutiniąją nurodyto termino dieną. Kai pirmoji draudimo diena yra savaitgalis ar valstybinė šventė, draudimas įsigalioja kitą dieną po savaitgalio ar valstybinės šventės. Draudimas negalioja paskutiniąją draudimo dieną, jei ji yra savaitgalis ar valstybinė šventė.
15. Povandeninė žūklė leidžiama šiuose valstybiniuose vandens telkiniuose, išskyrus rekreacines zonas:

Eil. Nr.

Vandens telkinio pavadinimas

Savivaldybė

Plotas, ha

Pastabos

1.

Alaušas

Utenos

1071,8

 

2.

Antalieptės HE tvenkinys

Zarasų

1572,3

 

3.

Asveja

Molėtų, Švenčionių

978,2

Povandeninė žūklė leidžiama ežero dalyje nuo Dubingių tilto iki Žingių tilto

4.

Baltieji Lakajai

Molėtų

699,8

 

5.

Didžiulis (Daugų)

Alytaus

912,7

 

6.

Drūkšiai

Zarasų

3204,9

Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje

7.

Galuonai

Molėtų

591,5

 

8.

Sartai

Rokiškio, Zarasų

1336,8

 

9.

Vištytis

Vilkaviškio

 

Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje

10.

Elektrėnų tvenkinys

Elektrėnų

1389,6

 

16. Žvejybos plotų naudotojai vandens telkiniuose, į kuriuos jiems išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, gali leisti povandeninę žūklę, tai įrašę į mėgėjų žvejybos leidimo sąlygas, jei šie valstybiniai vandens telkiniai nepatenka į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtintuose valstybinių parkų ir jų zonų ribų planuose nustatytas rekreacinio funkcinio prioriteto zonas.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Asmenys privalo žvejodami turėti mėgėjų žvejybos leidimą, suteikiantį teisę žvejoti tame vandens telkinyje, ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba nemokamą žvejybos teisę patvirtinantį dokumentą, pareikalavus pateikti juos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams, neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams, kitiems pareigūnams, kurie pagal įstatymų suteiktas galias turi teisę vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę.
18. Asmenys, sugavę ar radę ženklintas žuvis, turi apie tai pranešti Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui arba Žuvininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Pranešime nurodoma žuvies sugavimo vieta, data, laikas, žvejybos įrankiai ir masalai, kuriais buvo sugauta žuvis, ženklo numeris. Jei žuvis nebuvo paleista atgal į vandens telkinį nurodomas žuvies svoris, ilgis (L) (nuo snukio pradžios iki uodegos galo), lytis ir pridedamas ženklas. Taip pat nurodoma kita informacija (pastebėti mechaniniai pažeidimai, ligų požymiai, parazitai ar kt.).
19. Asmenys, pažeidę Taisykles, privalo atlyginti žalą žuvų ištekliams, apskaičiuotą vadovaujantis Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. D1-280 (Žin., 2009, Nr. 63-2526).
20. Jei prie mėgėjų žvejybos įrankių nėra savininko ar naudotojo, įrankius iki jų savininko ar naudotojo išaiškinimo gali paimti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai ar kiti įstatymų įgalioti pareigūnai.

VANDENS TELKINIAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA

Eil. Nr.

Vandens telkinio pavadinimas

1.

Jūra (nuo Tauragės miesto vandenvietės užtvankos iki Tauragės miesto 3-iosios vidurinės mokyklos ir 500 m žemyn nuo Balskų užtvankos)

2.

Nemunas (nuo Kauno HE užtvankos iki 500 m žemiau Kauno HE užtvankos)

3.

Krokų lankos botaninis–zoologinis draustinis

4.

Kuršių marios tarp Atmatos ir Skirvytės upių mažesniu kaip 1 km atstumu nuo kranto ir Kniaupo įlanka

5.

Valstybiniuose gamtiniuose rezervatuose, biosferos rezervatų ir valstybinių parkų gamtiniuose rezervatuose esantys vandens telkiniai, jei juose neorganizuota limituota žvejyba

UPĖS, KURIOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA NUO SPALIO 1 D. IKI GRUODŽIO 31 D.

Eil. Nr.

 

Upė

 

Vyresnysis vandentakis

 

Baseinas

 

1.

 

Avirė

 

Nemunas

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

 

2.

 

Bilsinyčia

 

Nemunas

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

 

3.

 

Dievogala

 

Nemunas

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

 

4.

 

Gauja

 

Nemunas

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

 

5.

 

Karklė

 

Nemunas

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

 

6.

 

Kerupė

 

Dievogala

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

 

7.

 

Lapainia (kelias Nr. 129–žiotys)

 

Nemunas

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

 

8.

 

Mara

 

Nemunas

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

 

9.

 

Medukštėlė

 

Nemunas

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

 

10.

 

Merkys (aukščiau Ožkelaičių tilto)

 

Nemunas

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

 

11.

 

Ova

 

Nemunas

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

 

12.

 

Ratnyčia

 

Nemunas

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

 

13.

 

Rėvuona

 

Nemunas

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

 

14.

 

Samė

 

Verknė

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

 

15.

 

Skirpstauja

 

Nemunas

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

 

16.

 

Strūzda

 

Verknė

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

 

17.

 

Šustis

 

Nemunas

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

 

18.

 

Šyša (aukščiau Katyčių)

 

Nemunas

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

 

19.

 

Verknė (Aukštadvario HE–Gripiškės)

 

Nemunas

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

 

20.

 

Viešvilė

 

Nemunas

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

 

21.

 

Žvirgždė

 

Karklė

 

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)

 

22.

 

Beržūna

 

Šalčia

 

Merkio

 

23.

 

Beržupis

 

Merkys

 

Merkio

 

24.

 

Cirvija

 

Merkys

 

Merkio

 

25.

 

Derežna

 

Merkys

 

Merkio

 

26.

 

Derežnytė

 

Merkys

 

Merkio

 

27.

 

Duobupis D

 

Merkys

 

Merkio

 

28.

 

Geluža

 

Merkys

 

Merkio

 

29.

 

Graužupis

 

Merkys

 

Merkio

 

30.

 

Grūda

 

Merkys

 

Merkio

 

31.

 

Lukna

 

Merkys

 

Merkio

 

32.

 

Maltupis

 

Šalčia

 

Merkio

 

33.

 

Mažoji Kena

 

Merkys

 

Merkio

 

34.

 

Nedzingė

 

Merkys

 

Merkio

 

35.

 

Pasgrinda

 

Verseka

 

Merkio

 

36.

 

Skroblus

 

Merkys

 

Merkio

 

37.

 

Spengla

 

Merkys

 

Merkio

 

38.

 

Taurupis

 

Verseka

 

Merkio

 

39.

 

Turė

 

Merkys

 

Merkio

 

40.

 

Ūla

 

Merkys

 

Merkio

 

41.

 

Uosupis

 

Ūla

 

Merkio

 

42.

 

Vardauka

 

Merkys

 

Merkio

 

43.

 

Verseka

 

Merkys

 

Merkio

 

44.

 

Bezdonė

 

Neris

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

45.

 

Bražuolė

 

Neris

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

46.

 

Dūkšta

 

Neris

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

47.

 

Juodė

 

Vokė

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

48.

 

Kamaja

 

Neris

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

49.

 

Kena

 

Vilnia

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

50.

 

Laukysta

 

Neris

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

51.

 

Lokys

 

Neris

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

52.

 

Lomena

 

Neris

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

53.

 

Manierka

 

Neris

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

54.

 

Mozūriškanka

 

Neris

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

55.

 

Musė

 

Neris

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

56.

 

Nemenčia

 

Neris

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

57.

 

Riešė

 

Neris

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

58.

 

Rudamina

 

Vokė

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

59.

 

Saidė

 

Neris

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

60.

 

Strūna

 

Neris

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

61.

 

Strūna

 

Strečia

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

62.

 

Šešuva

 

Neris

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

63.

 

Taurija

 

Vilnia

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

64.

 

Veršupis

 

Neris

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

65.

 

Vokė (Mūrinė Vokė–žiotys)

 

Neris

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

66.

 

Žalesa

 

Neris

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

67.

 

Žiežmara

 

Neris

 

Neries mažųjų intakų (su Nerimi)

 

68.

 

Jusinė

 

Žeimena

 

Žeimenos

 

69.

 

Lakaja (Lakajos ež.–žiotys)

 

Žeimena

 

Žeimenos

 

70.

 

Luknelė

 

Žeimena

 

Žeimenos

 

71.

 

Mera

 

Žeimena

 

Žeimenos

 

72.

 

Peršokšna

 

Lakaja

 

Žeimenos

 

73.

 

Petruškė

 

Žeimena

 

Žeimenos

 

74.

 

Saria

 

Žeimena

 

Žeimenos

 

75.

 

Skerdiksna

 

Žeimena

 

Žeimenos

 

76.

 

Skirda

 

Žeimena

 

Žeimenos

 

77.

 

Armona (Dovydiškių užtv.–žiotys)

 

Šventoji

 

Šventosios

 

78.

 

Grabuosta

 

Siesartis

 

Šventosios

 

79.

 

Nevėža

 

Virinta

 

Šventosios

 

80.

 

Pelyša

 

Šventoji

 

Šventosios

 

81.

 

Siesartis (Želvos–Balninkų tiltas–Cesarkos malūnas)

 

Šventoji

 

Šventosios

 

82.

 

Storė

 

Šventoji

 

Šventosios

 

83.

 

Taurožė

 

Šventoji

 

Šventosios

 

84.

 

Virinta (Klabiniai–žiotys)

 

Šventoji

 

Šventosios

 

85.

 

Želva

 

Siesartis

 

Šventosios

 

86.

 

Dratvinys

 

Dubysa

 

Dubysos

 

87.

 

Gynėvė

 

Dubysa

 

Dubysos

 

88.

 

Kirkšnovė

 

Dubysa

 

Dubysos

 

89.

 

Lapišė

 

Dubysa

 

Dubysos

 

90.

 

Luknė

 

Dubysa

 

Dubysos

 

91.

 

Mūkė

 

Dubysa

 

Dubysos

 

92.

 

Šventupis

 

Dubysa

 

Dubysos

 

93.

 

Agluona

 

Šešuvis

 

Jūros

 

94.

 

Aitra

 

Jūra

 

Jūros

 

95.

 

Akmena

 

Jūra

 

Jūros

 

96.

 

Ančia

 

Šešuvis

 

Jūros

 

97.

 

Apusinas

 

Šešuvis

 

Jūros

 

98.

 

Balčia

 

Šešuvis

 

Jūros

 

99.

 

Bebirva

 

Šaltuona

 

Jūros

 

100.

 

Bremena

 

Akmena

 

Jūros

 

101.

 

Egluona

 

Agluona

 

Jūros

 

102.

 

Ežeruona

 

Jūra

 

Jūros

 

103.

 

Giluvė

 

Jūra

 

Jūros

 

104.

 

Irtuona

 

Ežeruona

 

Jūros

 

105.

 

Ižnė

 

Akmena

 

Jūros

 

106.

 

Lokysta

 

Jūra

 

Jūros

 

107.

 

Šaltuona

 

Šešuvis

 

Jūros

 

108.

 

Šešuvis

 

Jūra

 

Jūros

 

109.

 

Šunija

 

Jūra

 

Jūros

 

110.

 

Trišiūkštė

 

Šešuvis

 

Jūros

 

111.

 

Upyna

 

Šešuvis

 

Jūros

 

112.

 

Upynikė

 

Trišiūkštė

 

Jūros

 

113.

 

Vėžus

 

Jūra

 

Jūros

 

114.

 

Agluona

 

Minija

 

Minijos

 

115.

 

Aisė

 

Veiviržas

 

Minijos

 

116.

 

Alantas

 

Minija

 

Minijos

 

117.

 

Ašva

 

Veiviržas

 

Minijos

 

118.

 

Babrungas

 

Minija

 

Minijos

 

119.

 

Blendžiava

 

Salantas

 

Minijos

 

120.

 

Didžioji Sruoja

 

Minija

 

Minijos

 

121.

 

Dirsteika

 

Veiviržas

 

Minijos

 

122.

 

Gerdaujė

 

Minija

 

Minijos

 

123.

 

Graumena

 

Šalpė

 

Minijos

 

124.

 

Judrė

 

Graumena

 

Minijos

 

125.

 

Kapupis

 

Sausdravas

 

Minijos

 

126.

 

Karkluoja

 

Alantas

 

Minijos

 

127.

 

Lukna

 

Minija

 

Minijos

 

128.

 

Minija (Didovo ež.–Salanto žiotys)

 

Nemunas

 

Nemuno

 

129.

 

Mišupė

 

Minija

 

Minijos

 

130.

 

Pala

 

Minija

 

Minijos

 

131.

 

Salantas

 

Minija

 

Minijos

 

132.

 

Šalpė

 

Veiviržas

 

Minijos

 

133.

 

Sausdravas

 

Minija

 

Minijos

 

134.

 

Šilupis

 

Sausdravas

 

Minijos

 

135.

 

Skinija

 

Minija

 

Minijos

 

136.

 

Šlužmė

 

Veiviržas

 

Minijos

 

137.

 

Šviekšnelė

 

Ašva

 

Minijos

 

138.

 

Trumpė

 

Želsva

 

Minijos

 

139.

 

Upita

 

Šlužmė

 

Minijos

 

140.

 

Veiviržas (kelio Veiviržėnai–Švėkšna tiltas–ištakos)

 

Minija

 

Minijos

 

141.

 

Vieštovė

 

Minija

 

Minijos

 

142.

 

Žvelesys

 

Ašva

 

Minijos

 

143.

 

Žvelsa

 

Minija

 

Minijos

 

144.

 

Apšė

 

Bartuva

 

Lietuvos pajūrio upių

 

145.

 

Babrūnė

 

Akmena Danė

 

Lietuvos pajūrio upių

 

146.

 

Bonalė

 

Akmena Danė

 

Lietuvos pajūrio upių

 

147.

 

Darba

 

Žyba

 

Lietuvos pajūrio upių

 

148.

 

Degalas

 

Akmena Danė

 

Lietuvos pajūrio upių

 

149.

 

Juodupis

 

Šventoji

 

Lietuvos pajūrio upių

 

150.

 

Kaltis

 

Apšė

 

Lietuvos pajūrio upių

 

151.

 

Kulšė

 

Šventoji

 

Lietuvos pajūrio upių

 

152.

 

Luknė

 

Šventoji

 

Lietuvos pajūrio upių

 

153.

 

Luoba

 

Bartuva

 

Lietuvos pajūrio upių

 

154.

 

Ringelis

 

Akmena Danė

 

Lietuvos pajūrio upių

 

155.

 

Sartis

 

Apšė

 

Lietuvos pajūrio upių

 

156.

 

Šata

 

Bartuva

 

Lietuvos pajūrio upių

 

157.

 

Smeltalė

 

Kuršių marios

 

Lietuvos pajūrio upių

 

158.

 

Žyba

 

Šventoji

 

Lietuvos pajūrio upių

 

159.

 

Lūšė

 

Venta

 

Ventos

 

160.

 

Šerkšnė

 

Venta

 

Ventos

 

161.

 

Višetė

 

Venta

 

Ventos

 

UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA NUO RUGSĖJO 16 D. IKI SPALIO 15 D. DRAUDŽIAMA NETURINT ŽVEJO MĖGĖJO KORTELIŲ AR NEMOKAMOS ŽVEJYBOS TEISĖS

Eil. Nr.

 

Upė

 

Vyresnysis

vandentakis

Vieta

 

1.

 

Neris

 

Nemunas

 

visa Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti upė

 

2.

 

Žeimena

 

Neris

 

nuo žiočių iki Lakajos žiočių

 

3.

 

Vilnia

 

Neris

 

nuo žiočių iki Rokantiškių užtvankos

 

4.

 

Šventoji

 

Neris

 

nuo žiočių iki 500 m aukščiau Virintos žiočių

 

5.

 

Siesartis

 

Šventoji

 

nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto

 

6.

 

Širvinta

 

Šventoji

 

nuo žiočių iki Liukonių tilto

 

7.

 

Dubysa

 

Nemunas

 

nuo žiočių iki Lyduvėnų tilto

 

8.

 

Jūra

 

Nemunas

 

nuo žiočių iki Tauragės užtvankos

 

9.

 

Minija

 

Nemunas

 

nuo Lankupių iki Salanto žiočių

 

10.

 

Veiviržas

 

Minija

 

nuo žiočių iki kelio Veiviržėnai–Švėkšna tilto

 

11.

 

Šventoji (pajūrio)

 

Baltijos jūra

 

nuo žiočių iki Laukžemės malūno užtvankos

 

12.

 

Akmena–Danė

 

Kuršių marios

 

nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos

 

UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA NUO SPALIO 16 D. IKI GRUODŽIO 31 D.

Eil. Nr.

 

Upė

 

Vyresnysis

vandentakis

Vieta

 

1.

 

Neris

 

Nemunas

 

nuo kelio Nr. 262 tilto iki Musės žiočių

 

 

 

 

nuo kelio Nr. 108 tilto iki Vokės žiočių

 

 

 

 

nuo Lazdynų tilto iki Žirmūnų tilto

 

 

 

 

nuo Žalesos žiočių iki Nemenčios žiočių

 

 

 

 

nuo Bezdonės žiočių iki Skersabalių kabančio pėsčiųjų tilto

 

 

 

 

nuo Mažiulėniškių iki geležinkelio Vilnius–Ignalina tilto

 

 

 

 

nuo Buivydžių pėsčiųjų tilto iki Baluošos žiočių

 

2.

 

Žeimena

 

Neris

 

nuo žiočių iki Lakajos žiočių

 

3.

 

Vilnia

 

Neris

 

nuo žiočių iki Rokantiškių užtvankos

 

4.

 

Šventoji

 

Neris

 

nuo žiočių iki Armonos žiočių

 

nuo Zujų alkos iki Kavarsko užtvankos

 

500 m aukščiau ir žemiau Virintos žiočių

 

5.

 

Siesartis

 

Šventoji

 

nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto

 

6.

 

Širvinta

 

Šventoji

 

nuo žiočių iki Liukonių tilto

 

7.

 

Dubysa

 

Nemunas

 

nuo žiočių iki Lyduvėnų tilto

 

8.

 

Jūra

 

Nemunas

 

nuo žiočių iki Tauragės užtvankos

 

9.

 

Minija

 

Nemunas

 

nuo Lankupių iki Salanto žiočių

 

10.

 

Veiviržas

 

Minija

 

nuo žiočių iki kelio Veiviržėnai–Švėkšna tilto

 

11.

 

Šventoji (pajūrio)

 

Baltijos jūra

 

nuo žiočių iki Laukžemės malūno užtvankos

 

12.

 

Akmena–Danė

 

Kuršių marios

 

nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos