ORGANIZACINIAI KLAUSIMAI

1. Lietuvos spiningautojų lygos (toliau LSL) čempionatas vykdomas penkiais etapais. Etapų vietą ir laiką nustato LSL.

2. Varžybų etapus LSL pavedimu organizuoja ir vykdo LSL nariai (klubai).

3. Varžybų etapai vykdomi dviem turais . Vieno turo trukmė - 6 val.

4. Varžybų etapas gali būti vykdomas tiek stovinčiame , tiek ir tekančiame vandenyje , tiek nuo kranto, tiek ir iš plaukiojimo priemonių .

5. Varžybų organizatoriai (klubas) privalo :
- pasirinkti etapui tinkamą vandens telkinį ( jei bus gaudoma iš valčių , vienam dalyviui turi tekti ne mažiau kaip 1 ha vandens ploto ; jei nuo kranto ne mažiau kaip 100 m kranto linijos ) .
- pranešti dalyviams apie etapo starto vietą (žemėlapio nuoroda) ir laiką ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki etapo pradžios .
- suderinti etapo vietą ir laiką su žuvų išteklių departamentu arba jo regioniniu padaliniu , kur jų nėra - su atitinkamo rajono aplinkos apsaugos agentūra bei telkinio valdytoju arba su nuomininku (išnuomotuose telkiniuose) .
- suorganizuoti ne mažesnę kaip 3 teisėjų brigadą , bei sudaryti sąlygas teisėjams stebėti varžybas (parūpinti valtis, žiūronus, radijo ryšio priemones ir kt.)
- keturi klubai (rotacijos pagrindu) į LSL etapą privalo atsivežti po vieną teisėją (viso 4) su visa reikalinga ekipuote (valtimi, žiūronais, radijo ryšio priemonėmis ir kt.). Klubui, neturinčiam teisėjo, komandiniai rezultatai nebus skaičiuojami.
- teisėjų kolegijos sudėtis - vienas vyr,. teisėjas (skiria LSL), ne mažiau kaip trys klubo (etapo organizatoriaus) teisėjai ir keturi teisėjai iš kitų klubų (rotacijos pagrindu).
- pranešti apie nakvynės sąlygas .
- pasirūpinti ,kad varžybų metu vandens telkinyje ar žvejojamame ruože būtų kuo mažiau nedalyvaujančių varžybose meškeriotojų .
- vesti varžybas : pasirūpinti sektorių žymėjimu, burtų traukimu , dalyvių startu, žuvies svėrimu ir pan.
- pasirūpinti apsauga, tualetais, šiukšlių konteineriais .
- po varžybų išduoti kiekvienam klubui ar atsiųsti elektroniniu paštu varžybų rezultatų protokolus.

KAPITONŲ SUSIRINKIMAS


6. Jis yra informacinio pobūdžio ir turi vykti prieš varžybas:
- komandų - dalyvių patikrinimas.
- įvairi informacija apie varžybų pravedimą.

Informaciniame kapitonų ir atstovų susirinkime rekomenduojama teisėjų dalyvavimas. Jei susirinkime nedalyvauja kurios nors komandos kapitonas arba atstovas, LSL prezidentas arba jo atstovas traukia burtus už nedalyvaujančiuosius, jei to reikia.

BENDROS ŽINIOS

7. Komandų kapitonai kiekvienam sportininkui gauna korteles, ant kurių yra tik LSL patvirtinti užrašai. Dalyvio kortelėje turi būti dalyvio nuotrauka, jo vardas, pavardė, gimimo data ir dalyvio numeris. Be dalyvio kortelės žuvis svėrimui nepriimama. Kortelė galioja viso čempionato metu.

Varžybų zonoje turi būti ne mažiau kaip vienas organizatorių teisėjas valtyje, ir visi keturi klubų teisėjai. Teisėjai privalo gerai žinoti varžybų taisykles. Teisėjų PMR radijo ryšio kanalas yra 1.

8. Dalyviai turi laikytis Lietuvos mėgėjiškos žūklės taisyklių, susijusių su saugomomis žuvimis, jų dydžiais ir pan. Šie duomenys turi būti skelbiami kapitonų ir atstovų susirinkimų metu, apie juos informuojant sportininkus.

9. Varžybos vyksta tiek individualioje, tiek ir komandinėje įskaitoje.

10. Varžybos vyksta dviem turais; tuo atveju, jei atsiranda nenumatytų aplinkybių (pvz., audra), turas laikomas įvykusiu, jei jo trukmė viršijo 2 valandas.

11. Kiekvienas dalyvis privalo laikytis varžybų taisyklių. Pirmumo teisę į žvejybos vietą turi greičiausiai išmetęs inkarą dalyvis.

12. Žuvis rekomenduojama gaudyti jų nenužudant . Kiekvienas varžybų dalyvis turi stengtis išlaikyti žuvį gyvą, t.y. naudoti aeratorius, izotermines talpas, sietelius ir kt. priemones . Dalyvis, sugavęs didelę žuvį, gali informuoti teisėjus, kurie pasvėrę ir nufotografavę laimikį, jį paleidžia. Šį faktą fiksuoja ne mažiau kaip 2 teisėjai .

13. Bet koks pašaras žuvims draudžiamas. Leidžiami tik atraktantai ir aliejus, kurie gali būti uždedami ant masalo.

14. Varžybų dalyviai turi mokėti irkluoti ir plaukti.

15. Leidžiama naudotis echolotais ir GPS navigatoriais bei ryšio priemonėmis.

16. Traukdami žuvį, sportininkai gali naudotis graibštu. Šiam tikslui naudoti kablį - draudžiama. Graibštu gali naudotis tik patys sportininkai.

17. Varžybų dalyviai turi žinoti Lietuvos navigacinius reikalavimus ir taisykles bei žvejybos taisykles. Priklausomai nuo valčių tipo, motoristai turi turėti valčių vairavimo teises. Prieš kiekvieną nusileidimą į vandenį tikrinama valties vairavimo teisių licenzija.

18. Žūklės zonos, o taip pat starto ir valčių finišo zonos (uždarytos žvejybai), privalo būti pažymėtos. Sportininkai turi turėti galimybę plaukioti ir žvejoti po visą žvejybos akvatoriją. Starto ir finišo zonų žymėjimu pasirūpina etapo organizatoriai .

19. Plaukiant valtimi su vidaus degimo varikliu būtinos gelbėjimosi liemenės; jas privalu vilkėti esant nepalankioms oro sąlygoms (lietus, vėjas). Žūklės proceso metu naudotis vidaus degimo varikliu draudžiama arčiau kaip 50 metrų iki greta esančio dalyvio (tokiu atveju leidžiama naudotis tik elektriniu varikliu).

20. Distancija tarp dviejų artimiausių valčių žūklės metu turi būti ne mažiau kaip 30 metrų. Tuo atveju, kai kita valtis artėja prie sportininko, žvejojančio siauroje vietoje, ji turi praplaukti lėtai, netrukdydama.

21. Keičiant žūklės vietą, masalas turi būti ištrauktas iš vandens, žūklė velkiaujant draudžiama. Buksyruoti valtis, taip pat joms susiglausti (susiplaukti), draudžiama.

22. Draudžiamas vertikalus blizgiavimas.

23. Gaudant nuo kranto, įbristi galima tik tada, jei tai leidžia organizatoriai. Apie tai turi būti informuota iš anksto. Gaudant iš valčių, į krantą išlipti galima tik leidus teisėjui .

24. Iš valčių galima gaudyti tiek užsiinkaravus ,tiek ir dreifuojant .

25. Draudžiama gaudyti iš neregistruotų , ir neturinčių ant borto aiškaus numerio plaukiojimo priemonių, taip pat neturint gelbėjimo liemenės . Valtis, kurių keliamojo galia mažiau 250 kg, registruoti nereikia.

26. Leidžiama naudotis tik dirbtiniais masalais (muselės ir vandens lervų imitacija draudžiama). Žvejojant leidžiama minkštam masalui naudoti tik kabliukus su svareliu galvos dalyje. Draudžiama naudoti bet kokius svarelius ant valo, masalų sistemėles . Masalas gali turėti ne daugiau kaip tris vienšakius, dvišakius ar trišakius kabliukus. Galima naudoti nedaugiau kaip 1 dirbtinį masalą vienu metu.

27. Žuvis laikoma pagauta ir tada, kai ji atsitiktinai užkimba ne už burnos.

28. Valtys, pavėlavusios į startą, turi teisę į žūklę, bet finišo laikas jiems nekeičiamas. Starto zona privalo būti aiškiai pažymėta, ir jos ribos turi būti praneštos varžybų dalyviams. Starto zonoje kiekvienam klubui pažymimos 10 metrų pločio ribos. 15 min. iki varžybų pradžios duodamas garsinis signalas pasiruošti startui. Visi dalyviai išsirikiuoja vandenyje ir užsiinkaruoja. Teisėjai turi teisę pasirinktinai arba burtų keliu patikrinti startui paruoštas valtis ir jų turinį. Antrasis signalas reiškia varžybų pradžią: valtys gali išplaukti į žūklės vietą, po vieną valtį iš kiekvieno klubo kas 10 - 15 sekundžių. Trečiasis signalas reiškia varžybų pabaigą: valtys turi būti starto - finišo zonoje.

Varžybas organizuojantis klubas gali nustatyti ir kitokią starto bei finišo tvarką.

29. Pavėlavus į finišą dalyvio rezultatai anuliuojami.

30. Valtys gali judėti vidaus degimo bei elektrinių variklių pagalba, tačiau bet kokiu atveju turi laikytis Lietuvos vidaus vandenų laivybos taisyklių ir saugumo normų.

31. Valtys turi turėti įrengimus, atitinkančius Lietuvos vidaus vandenų laivybos taisykles. Be šitų įrengimų valtys neturi teisės išplaukti į akvatoriją.

32. Kiekviena valtis turi ateiti į pagalbą kitai, jeigu iškiltų sunkumų, (apsivertė, skęsta ir pan.)

33. Tyčinis žuvies kabliavimas draudžiamas.

34. Sportininkai turi teisę pasiruošti įvairų spiningų kiekį , bet gaudyti gali tik vienu. Žūklės metu spiningas būtinai turi būti rankose. Spiningo ilgis neribojamas.

35. Dalyviams neleidžiama naudotis pašaline pagalba.

36. Užskaitomos žuvys, atitinkančios Lietuvos mėgėjiškos žūklės taisyklių numatytus dydžio reikalavimus, bei neįtrauktos į draudžiamų gaudyti žuvų sąrašą. Įskaitinės LSL varžybų žuvys ir jų dydžio apribojimai:

Lydeka - 45 cm

Šamas - 75 cm

Salatis - 52 cm

Starkis - 46 cm

Ešerys - 15 cm

ŽIURI

37. Ginčytinų situacijų sprendimui ir sankcijų priėmimui pirmojo kapitonų susirinkimo metu sudaroma žiuri. Žiuri nariai turi dalyvauti varžybose, kad išspręstų iškilusius protestus ir incidentus.

Žiuri funkcijas gali atlikti teisėjų kolegija.

38. Protestai, išskyrus vietos nustatymą, turi būti pateikti ne vėliau kaip 1 val. po atitinkamo turo. Pradžioje protestas turi būti išsakytas žodžiu, o po to - raštu.

Protestai, skirti vietos nustatymui, turi būti pateikti ne vėliau kaip 30 min. po rezultatų paskelbimo. Afišoje su čempionato rezultatais turi būti nurodytas ir jų skelbimo laikas. Prie kiekvieno protesto, paduoto žiuri raštu, turi būti pridedamas 50 litų mokestis. Tuo atveju, jei protestas žiuri narių bus pripažintas kaip nepagrįstas, mokestis pervedamas į LSL fondą.

Visi taisyklių pažeidimai ir įspėjimai turi būti pranešami žiuri. Tik žiuri turi teisę į diskvalifikaciją.

Sportininkas, kuriam buvo skirtos sankcijos, turi būti nedelsiant apie tai informuotas.

Žiuri nariai ir teisėjai privalo sekti, kad būtų laikomasi taisyklių, kurias jie patys turi žinoti.

Žiuri sprendimai priimami dauguma balsų. Jei balsų skaičius lygus, lemiamas yra LSL prezidento balsas. Svarstant pateiktą protestą, privalo dalyvauti klubo pirmininkas arba atsakingas asmuo.

SANKCIJOS, TAIKOMOS SPORTININKAMS

39. a) įspėjimas už taisyklių pažeidimą - str. 11,13,16,19,20,22,23,31,44.

b) rezultatų anuliavimas - str. 21,25,26,29,33,35,36 ir už pakartotiną taisyklių pažeidimą po įspėjimo.

c) komanda ir dalyvis diskvalifikuojami visam laikui jei :

- perduoda vienas kitam žuvį,

- pristato žuvį, pagautą ne turo metu,

- pristato ne savo sugautą žuvį.

d) komandos ar dalyvio diskvalifikacijos atveju jai suteikiamas balų skaičius, lygus komandų ar dalyvių skaičiui. Vieną komandą diskvalifikuojant, kitos komandos užima vietas, sekančias už jos, t.y. išsaugo savo pradines vietas, pvz. jei komanda X, užėmusi 8 vietą, diskvalifikuojama, visi kiti dalyviai išsaugo savo vietas ir gauna atitinkamai 9-ą vietą, 10-ą vietą ir t.t.

e) komandai gavus žiuri įspėjimą, šis galioja vienerius metus. Tuo atveju, jei per metus gaunamas naujas taisyklių pažeidimas, jis peržiūrimas ir žiuri nusprendžia ką daryti, vadovaudamasi šia padėtimi ir sankcijų sąrašu.

f) įspėjimas dalyviui taikomas visą sezoną. Dar kartą pažeidus taisykles, pažeidimas peržiūrimas kaip pakartotinis, ir žiuri priima sprendimą, vadovaudamasi sankcijų sąrašu.

g) LSL taryba turi teisę pritaikyti sankcijas pagrindiniam sąstatui ir atsarginiams sportininkams už netinkamą elgesį, už poelgį, nenumatytą varžybų taisyklėse ne tik varžybų metu, bet ir po jų.

h) kilus neramumams dėl alkoholio vartojimo, teisėjai gali patikrinti dalyvį alkotesteriu. Leidžiamas alkoholio kiekis kraujyje - iki 0,4 promilės (didžiausias leistinas kiekis vairuotojui Lietuvoje). Dalyvis, atsisakęs tikrintis, diskvalifikuojamas.

40. Teisėjų kolegijos ir žiuri nariai turi teisę judėti varžybų akvatorijoje, kad galėtų fiksuoti visus galimus taisyklių pažeidimus.

KLASIFIKACIJA

41. Varžybų klasifikacija pagal turus:

41.1. Individuali klasifikacija:

a) pagal sugavimo svorį (sumuojamas sportininkų sugauto laimikio svoris): žuvis sveriama vieno gramo tikslumu, matuojama nuo burnos iki ilgiausio peleko galo. Dalyvis, atnešęs mažesnę negu nustatyta dydžio apribojimuose žuvį, diskvalifikuojamas.

b) pasvėrus žuvį dalyvis iškart pasirašo po protokolu, užfiksuojančiu jo sugautos žuvies svorį. Po to gyva žuvis turi būti paleista į vandenį. Žuvis, kuri teisėjų manymu, neišgyvens, paliekama varžybų organizatoriams.

c) esant lygiam svoriui, užskaitomas taškų skaičius, lygus aritmetiniam vietų vidurkiui sumos, kurias jie turi pasidalinti, pvz. du dalyviai, pretenduojantys į 4-ą vietą, gauna: (4+5): 2 = 4,5 taško kiekvienas. Kitas pavyzdys: trys dalyviai, pretenduojantys į 6-ą vietą, gauna: (6+7+8):3 = 7 taškus kiekvienas.

d) dalyviai, nepagavę nieko, gauna taškų sumą , lygią aritmetiniam vietų vidurkiui, kurių tame pačiame diapazone yra tokie pat žvejai (be laimikio), pvz.,: 24 dalyviai, iš kurių 12 užėmė pirmąsias 12 vietų pagal savo laimikį, kiti 12 gauna (13+24):2 = 18,5 taško kiekvienas. Kitas pavyzdys: 30 dalyvių, iš kurių 5 užėmė nuo 1 iki 5 vietų, likusieji 25 gauna: (6+30):2 = 18 taškų kiekvienas. Tuo atveju, jeigu vienas dalyvis liks be laimikio, arba nedalyvaus, jis gauna taškų sumą, kuri atitinka paskutinę vietą. Pavyzdys: 30 dalyvių, 29 užėmė savo vietas, 1 be laimikio gauna 30 taškų.

41.2. Komandų klasifikacija.

A. Pirmas turas:

a) sumuojami taškai, t.y. vietos, kurias gavo vienos komandos visi keturi dalyviai.

b) komanda , gavusi mažiausiai taškų, laikoma pirma ir t.t. iš eilės.

c) kelių komandų taškų lygybės atveju, pirmenybę turi komanda , sugavusi didžiausią laimikio svorį.

B. Antras turas.

Klasifikacija identiška pirmam turui.

42. Galutinė klasifikacija:

a) skaičiuojama komandos taškų suma per abu turus. Komanda, surinkusi mažiausią taškų sumą, laikoma pirma ir t.t. iš eilės,

b) dviejų ar daugiau komandų taškų lygybės atveju, aukščiausią vietą užima komanda, turinti mažiau dalyvių taškų. Sutampant ir šiam dydžiui, pirmenybę gauna komanda, kurios dalyvių sugautos žuvies procentų vidurkis yra didesnis.

c) lygiagrečiai skaičiuojama ir klubų klasifikacija, pagal kiekvieno etapo keturis geriausius klubo dalyvius.

TRENIRUOTĖS

43. Treniruotės vyksta tik varžybų vietoje. Oficialių varžybų vieta skiriama:

a) treniruotėms - visas laikas iki varžybų. Varžybų dieną treniruotis draudžiama,

b) varžyboms - dvi dienos (šeštadienis ir sekmadienis),

c) visos žuvys , pagautos treniruotės metu, iš karto paleidžiamos.

44. Visoms valtims kategoriškai draudžiama stovėti arčiau nei 50 metrų nuo įvairių elektrotechninių įrenginių (elektros perdavimo linijos, transformatoriai, aukštos įtampos stulpai ir t.t.).

VEIKSMAI, KAI GRIAUDŽIA PERKŪNIJA

45. 1) Žaibavimas prasideda prieš valčių išplaukimą.

Dalyviai turi išlipti iš valčių, o starto laikas atidedamas. Jeigu varžybas galima tęsti dienotvarkės rėmuose, varžybos gali būti atnaujinamos.

2) Žaibavimas prasideda varžybų metu.

Tuo atveju nutraukiama žvejyba (komandą duoda teisėjai), meškerės padedamos valties priekyje horizontaliai prieš sportininką. Jeigu leidžia oro sąlygos, turas gali būti atnaujinamas; komandas tęsti žūklę duoda vyr. teisėjas .

PARAIŠKOS

46. Paraiškoje turi būti nurodyti visi klubo dalyviai, dalyvausiantys varžybose, komandos(ų) sudėtis ir pavadinimas (vieno klubo kelios komandos žymimos eilės tvarka - I,II,III ir t.t.). Klubą gali atstovauti neribotas komandų kiekis. Komandos sudėtis gali keistis tik kitame etape. Klubui leidžiama spręsti kas, kada ir kokia komanda(omis) atstovauja jį etapuose. Paraiškoje turi būti: dalyvio vardas, pavardė, gimimo metai, parašas, patvirtinantis susipažinimą su saugumo taisyklėmis, klubo atsakingo asmens vardas, pavardė; paraiška turi būti pasirašyta klubo pirmininko. Paraiška paduodama varžybų teisėjams ne vėliau, kaip likus valandai iki varžybų pradžios.

47. Prieš sezoną klubai pristato savo narių sąrašus. Dalyvis negali atstovauti skirtingų klubų vieno sezono metu.

REITINGAS

48. Reitingas komandoms ir klubams skaičiuojamas pagal visus penkis etapus, asmeninis reitingas - pagal keturių geriausių etapų sumą. Jeigu sportininkas dėl kokios nors priežasties, negalės dalyvauti visuose etapuose, tai už kiekvieną praleistą etapą jis gauna taškų skaičių, lygų to etapo dalyvių skaičiui. Tokiu būdu sportininkas, turintis sezono pabaigoje mažiausią taškų sumą, tampa pirmas reitingų lentelėje. Jeigu taškų skaičius lygus, aukščiau reitingo lentelėje atsiduria sportininkas, pas kurį sugautos žuvies procento vidurkis aukštesnis.

49. Sugautos žuvies procento vidurkio skaičiavimas. Jis rodo sportininko sugautos žuvies dalį, nuo bendro varžybose sugautos žuvies kiekio.

Pavyzdžiui, sportininkas x pirmose varžybose sugavo 10 kg žuvies, viso buvo pagauta 100 kg žuvies. Jo pirmas vidutinis procentas lygus 10%. Antrose varžybose jis sugavo 100 g., viso buvo sugauta 2 kg. Jo antras procentas - 5%. Trečiose varžybose jis nedalyvavo. Jo vidutinis procentas - 0. Ketvirtose jis sugavo 6 kg, viso sugauta 300 kg, jo procento vidurkis - 2%. ... ir t.t.

Galutiniam reitingui išvedamas sportininko vidutinis procentas iš įskaitinių jo etapų.

ATIDARYMO CEREMONIJA IR APDOVANOJIMAS


50. Atidarymo ceremonija ir komandų paradas vykdomas prieš pirmą varžybų turą. Komanda, nedalyvavusi etapo uždaryme, gauna įspėjimą .

Etapuose taurėmis, medaliais ir diplomais apdovanojamos pirmos trys komandos; medaliais, diplomais ir pagal galimybes rėmėjų prizais - trys geriausiai pasirodę dalyviai; likę 7 pirmojo dešimtuko dalyviai - etapo organizatorių nuožiūra. Etapo organizatoriai pasilieka galimybę apdovanoti ir daugiau dalyvių.

Etapo organizatoriai privalo pasirūpinti Lietuvos himnu.

Sezono pabaigoje apdovanojama taurėmis, medaliais ir diplomais trys pirmosios komandos, visi dalyvavę nariai, ketvirtąją ir penktąją vietas užėmusios komandos apdovanojamos atminimo taurėmis bei diplomais, ir 10 geriausiųjų sezono spiningautojų. Taip pat lygiagrečiai vedama ir sezono klubinė įskaita (pagal keturis geriausius klubo dalyvius), trys geriausi klubai apdovanojami taurėmis, diplomais ir medaliais. Nugalėtojai asmeninėje įskaitoje, užėmę pirmąsias keturias vietas, apdovanojami taurėmis, medaliais ir diplomais ,ir teise atstovauti Lietuvą oficialiose tarptautinėse varžybose, likusieji 6 - atminimo taurėmis ir diplomais.

Spiningautojas sezono metu pagavęs didžiausią žuvį apdovanojamas atminimo taure ir diplomu.

Spiningautojui, dėl kokios nors priežasties negalint dalyvauti varžybose rinktinės sudėtyje, jo vietą užima sekantys iš eilės žemiau pagal reitingą stovintys spiningautojai. Pinigai skirti rinktinės dalyvių atstovavimui tarptautinėse varžybose nedalomi ir negali būti išmokėti kaip kompensacija, negalintiems ar atsisakiusiems dalyvauti rinktinėje.

Visos čempionato išlaidos apmokamos iš LSL sąskaitos.

MOKESČIAI IR DALYVIAI

51. LSL čempionate gali dalyvauti visi norintys (net ir nesantys jokių klubų nariais), sumokėję starto mokestį prieš varžybas bet kuriame etape.

Vienkartinis varžybų dalyvio mokestis yra 75 litai, etapo starto mokestis 50 lt. Pinigai sumokami iki etapo pradžios.

Visi varžybų dalyviai, nepriklausomai nuo to, ar jie yra klubų nariai ar ne, sumokėję dalyvio mokestį yra reitinguojami ir pretenduoja į visus apdovanojimus.

Vienkartinis metinis dalyvio mokestis klubui 250 lt. Etapo starto mokestis klubo nariui 30 lt. Klubo nariai dalyvio mokesčio nemoka.

Dalyviai, nemokėję dalyvio mokesčio (75 lt), bet sumokėję starto mokestį ( 50 lt), pretenduoja tik į to etapo apdovanojimus, bet nėra reitinguojami.

Nuo bet kurio etapo dalyvis, sumokėjęs dalyvio mokestį (75 lt), įtraukiamas į reitingą.

Klubo stojamasis į LSL vienkartinis nario mokestis yra 100 lt.

Jaunesni nei 18 metų dalyviai gali lygiomis teisėmis dalyvauti varžybose su visais dalyviais. Už juos atsako klubo pirmininkas, kuriam jis atstovauja. Jei dalyvis ne klubo narys ir neturėdamas 18 metu nori dalyvauti varžybose, jam galima dalyvauti, lydint vienam iš tėvų, atsakančių už šio dalyvio saugumą .

Dalyvį pašalinus už pažeidimus, ar jam pasišalinus, startinis dalyvio mokestis negrąžinamas.

LSL čempionato tvarkaraštis:

I etapas: gegužės 22-23 dienomis, Rėkyvos ež. Šiaulių raj., SŽK „Mūsų" ir „Tironas";

II etapas: birželio 12 - 13 dienomis, Avilio ež. Zarasų raj.

III etapas: liepos 24-25 dienomis, Daugų ežeras, Alytaus raj. ŽK „Ant bangos";

IV etapas:
rugpjūčio 21 - 22 dienomis, Balskų užtv. Tauragėsraj., SŽK „Pūkys" ir „Gramzdas";

V etapas: rugsėjo 18 - 19 dienomis, Lūksto ežeras, Telšių raj. SŽK „Mastis".